Amersfoort
0616946704
coach [at] marjolijnpeters.nl

Amersfoort, 12 september 2019

Algemene voorwaarden

1. Eigen verantwoording opdrachtgever

- WOWcoaching & opstellingen en/ of Marjolijn Peters is geen vervanger van een arts of andere specialistische hulp. Opdrachtgevers wordt altijd aangeraden om eerst een medische oorzaak van klachten uit te sluiten. 
- Iedere opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanmelding, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of opvolgende begeleiding of therapie. Ouders dragen deze verantwoording voor hun kinderen.

2. Privacy

- Vanaf het allereerste contact worden alle van u ontvangen gegevens vertrouwelijk behandeld.
- Afhankelijk van uw wijze van aanlevering worden uw gegevens opgeslagen in een papieren of een digitale omgeving.
- Communicatie met derden, over privacy gevoelige informatie, verloopt altijd via u als opdrachtgever.
- Als er openbare gegevens met derden worden gedeeld, dan ontvangt u altijd een kopie van de correspondentie. Dit betreft bijvoorbeeld informatie over hoogbegaafdheid en het plannen van een afspraak.
- Na de laatste afspraak blijven uw gegevens nog één jaar bewaard, daarna worden deze vernietigd. 
- Bent u alleen voor een kennismakings-/ intakegesprek geweest en komt er geen vervolg? Dan is het fijn als u dit even laat weten, dan worden uw gegevens meteen vernietigd.

3. Informatie/ overleg, aanmelding en bevestiging

- Het is altijd mogelijk om vrijblijvend contact te hebben om uw persoonlijke situatie of vraag te bespreken.
- Aanmelden gebeurt via email en onder vermelding van: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummers, geboortedatum, BSN, gewenste mogelijkheid en datum.
- Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Uw aanwezigheid/ deelname is definitief zodra uw aanmelding is bevestigd. Vanaf dat moment bent u het gefactureerde bedrag verschuldigd.

4. Facturen, betalingstermijn, herinnerings- en incassokosten

- De facturen worden via email verzonden.
- De factuur bevat informatie over het te betalen bedrag, de betalingstermijn en de wijze van betaling.
- Op iedere factuur wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden.
- WOWcoaching & opstellingen stuurt twee herinneringsfacturen. Op iedere herinneringsfactuur wordt het te betalen bedrag vermeerderd met administratie- en herinneringskosten.
- Bij het uitblijven van betaling door de opdrachtgever wordt een incassobureau ingeschakeld. Het bedrag zoals vermeld op de laatste herinneringsfactuur en de gederfde rente zullen door het incassobureau worden geïnd. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5. Kennismakingsavond

- Vooraf aanmelden garandeert een deelname plek, maar verplicht ook tot vooruitbetaling van het deelname bedrag. Het bedrag dient minimaal twee werkdagen van te voren op rekening te zijn bijgeschreven.
- Tijdens de avond worden de laatste deelnemersplekken op volgorde van binnenkomst toegewezen. Betaling gebeurt contant voor aanvang van de avond. 

6. Opstellingendag, Opstellingen2daagse, Opstellingendag voor hoogbegaafden, Training

- Vooraf aanmelden via email (zie punt 2).
- Betaling gebeurt voorafgaand aan de (eerste) afspraak. Voor opstellingen geldt één week van tevoren, voor trainingen twee weken van tevoren.
- Verzetten of annuleren van de afspraak gebeurt altijd via email:
* tot tien werkdagen (dit zijn ma, di, wo, do, vr)  voor de geplande (theorie)datum kosteloos,
* tussen tien tot zes werkdagen voor de geplande datum kost 50% van het te betalen bedrag zonder korting,
* vijf werkdagen voor de geplande datum kost het volledige bedrag zonder korting.
- Overleg over 'een ander in uw plaats laten komen' is mogelijk. Het besluit hierover ligt bij WOWcoaching & opstellingen.
- In geval van zwaarwegende privé-omstandigheden wordt in overleg naar een andere datum gezocht. Gebeurt dit binnen tien werkdagen voor de geplande datum dan krijgt u op de nieuwe afspraak 50% korting. 
- Voor de training geldt: U ontvangt alleen een certificaat als aan zowel de praktijk als aan de theorie is deelgenomen.

7. Coaching - voor volwassenen, kindercoaching en opvoedcoaching - individuele afspraak en coachtraject

- Betaling van 'Losse coachgesprekken' gebeurt achteraf en binnen twee weken.
- Betaling van 'Coachtrajecten' gebeurt ineens of in twee termijnen. Termijn 1 vijf werkdagen voorafgaand aan het 1e gesprek 50% van het bedrag, termijn 2 resterend bedrag vijf werkdagen voorafgaand aan het 3e gesprek. Bij niet tijdig ontvangen betaling zullen de reeds geplande afspraken worden verzet of geannuleerd.

Afspraak in praktijkruimte van WOWcoaching & opstellingen
- Verzetten of annuleren van de afspraak gebeurt altijd via email:
* twee werkdagen van te voren kostenloos,
* één werkdag van te voren kost 50% van het te betalen bedrag,
* dezelfde dag kost 100% van het te betalen bedrag.

Afspraak op externe locatie
- De kosten voor een eventuele externe locatie worden altijd doorberekend aan de opdrachtgever. Ook als deze locatie niet gebruikt wordt door het verzetten of annuleren van de afspraak.
- De opdrachtgever kan voorkeur voor een locatie aangeven. De opdrachtgever geeft de contactgegevens aan WOWcoaching & opstellingen.
- Reiskosten van WOWcoaching & opstellingen worden in rekening gebracht.
- Als de opdrachtgever geen voorkeur heeft voor een locatie dan kiest WOWcoaching & opstellingen een locatie.
- Verzetten of annuleren van de afspraak gebeurt altijd via email:
* De huurkosten voor de externe locatie worden doorberekend aan de opdrachtgever. 
* Vijf werkdagen van te voren wordt alleen de verschuldigde huurprijs in rekening gebracht,
* Vier werkdagen van te voren worden de verschuldigde huurprijs en 50% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht,
* Binnen drie werkdagen van te voren worden de verschuldigde huurprijs en 100% van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

8. Overmacht WOWcoaching & opstellingen

- In overmachtsituaties houdt WOWcoaching & opstellingen zich het recht voor de reeds geplande afspraken te verschuiven. 
- Met overmacht wordt onder andere bedoeld: ziekte van de coach, bijzondere weersomstandigheden, pech onderweg, bijzondere privé omstandigheden.
- In geval van overmacht van WOWcoaching & opstellingen waarbij geen vervangende afspraak gepland kan worden, zullen reeds betaalde bedragen door WOWcoaching & opstellingen worden teruggestort. Dit gebeurt binnen een termijn van twee weken.
- In alle gevallen van overmacht van WOWcoaching & opstellingen waarbij huurkosten voor een externe ruimte betrokken zijn, zullen de huurkosten door WOWcoaching & opstellingen worden betaald.

9. Garantie

Als u niet tevreden bent dan meldt u dit binnen één week na de afspraak bij WOWcoaching & opstellingen. Als WOWcoaching & opstellingen de klacht als redelijk en gegrond ervaart dan krijgt u kosteloos een nieuwe afspraak. Het tijdstip wordt in onderling overleg bepaald. De duur en vorm/ inhoud van de nieuwe afspraak is hetzelfde als die van de afspraak die leidde tot de ontevredenheid. 

10. Afwikkeling van geschillen

Op geschillen waar opdrachtgever en WOWcoaching & opstellingen samen geen oplossing voor vinden is het Nederlands Burgerlijk Wetboek van toepassing.

11. Aansprakelijkheid

WOWcoaching & opstellingen is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor schade die volgens de opdrachtgever het gevolg is van een opstelling, training of maatwerk afspraak. Iedere opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn/ haar proces en alle beslissingen die daarin worden genomen. WOWcoaching & opstellingen is slechts een instrument dat de opdrachtgever kan gebruiken bij het nemen van beslissingen. Van schadevergoeding door WOWcoaching & opstellingen zal dan ook geen sprake zijn.

12. Geleende materialen

Als het past bij de individuele begeleiding dan kan WOWcoaching & opstellingen besluiten oefenmaterialen uit te lenen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever belooft deze materialen in dezelfde staat terug te geven als dat ze werden ontvangen. Beschadigde materialen worden door de opdrachtgever vervangen door een nieuw exemplaar.

13. Acceptatie van deze algemene voorwaarden

Opstellingendag, OpstellingenDag voor hoogbegaafden, Opstellingen2daagse
Onderaan iedere factuur wordt verwezen naar deze algemene voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze algemene voorwaarden dan kunt u dat voorafgaand aan de afspraak kenbaar maken bij WOWcoaching & opstellingen. Doet u dit niet, dan verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Coaching en supervisie/ individuele afspraken
Deze algemene voorwaarden heeft u ontvangen bij het Coach- of Supervisie contract. Door het contract te ondertekenen geeft u aan akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

14. Omstandigheden niet omschreven

Voor die omstandigheden en/ of situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn omschreven wordt een passende oplossing gevonden door opdrachtgever en WOWcoaching & opstellingen, in onderling overleg. De gevonden oplossing zal in de geest liggen van deze algemene voorwaarden.

WOWcoaching & opstellingen
Mookhof 3, 3826KB AMERSFOORT
0616946704 | coach [at] marjolijnpeters.nl
Ook te volgen op Facebook

Copyright © 2007